2014-8-9 1st China National Wushu Games 第一届全国武术运动大会, Tianjin, China. Women 2-person Duilian 女子二人对练 Jiangsu Team Shen Qing & Zhang Yangyang 江苏 沈清 张洋洋 9.62